વસ્તીપત્રક ૨૦૧૪

શ્રી કચ્છ ગુર્જર ક્ષત્રિય્ (મીસ્ત્ર્ય) સમાજ-ચંદીયા ઘટક

વસ્તી પત્રક ૨૦૧૪

કુટુંબક્રમાંક/અનુકર. થી                                                                              કુળદેવી/ગામ/ગોત્ર

                                                                                                                  ચામુન્ડામાં/ચંદીયા/કશ્યપ

ક્રમ

નામ

ઉમર

સંબંધ

પરિણીત/

અપરિણીત

અભ્યાસ/

નોકરી/

ધંધો

હાલની પ્રવૃત્તિ

મોસાળનું નામ/ મૂળ ગામ

ચાવડા રતિલાલ ડાહ્યાભાઈ

૭૦

પોતે

પરિણીત

૭ પાસ

નિવૃત

રણછોડ પાંચા પરમાર,લોહારીયા

ચાવડા રસીલાબેન રતિલાલ

૬૫

પત્ની

પરિણીત

૨ પાસ

ગૃહિણી

નાગલપર

ચાવડા પ્રભુલાલ રતિલાલ

૭૮૭૪૬૦૨૯૬૮

૩૫

પુત્ર

પરિણીત

૧૦ પાસ

જે.સી.બી.

હરીશ રામજી ચાવડા અંજાર

ચાવડા અનીતાબેન પ્રભુલાલ

૨૪

પુત્રવધુ

પરિણીત

૫ પાસ

ગૃહિણી

પશ્ચિમ બંગાળ

ચાવડા હસમુખભાઈ રતિલાલ

૯૮૨૫૮૪૩૬૯૯

૨૮

પુત્ર

પરિણીત

૧૦ પાસ

જે.સી.બી.

હરીશ રામજી ચાવડા અંજાર

ચાવડા ચંદનબેન હસમુખભાઈ

૨૨

પુત્રવધુ

પરિણીત

૮ પાસ

ગૃહિણી

પશ્ચિમ બંગાળ

ચાવડા હેમાંગ પ્રભુલાલ

પૌત્ર

અપરિણીત

હરીશભાઈ કલકત્તા

કુટુંબક્રમાંક/અનુકર. ૮થી૧૪                                                                                કુળદેવી/ગામ/ગોત્ર

                                                                                                                  ચામુન્ડામાં/ચંદીયા/કશ્યપ

ક્રમ

નામ

ઉમર

સંબંધ

પરિણીત/

અપરિણીત

અભ્યાસ/

નોકરી/

ધંધો

હાલની પ્રવૃત્તિ

મોસાળનું નામ/ મૂળ ગામ

ચાવડા બલરામભાઈ વેલજીભાઈ

૫૩

પોતે

પરિણીત

૯ પાસ

ડ્રાઈવર

વેલજી ખેંગાર પરમાર,લોહારીયા

ચાવડા કરૂણાબેન વેલજીભાઈ

૫૦

પત્ની

પરિણીત

૯ પાસ

ગૃહિણી

કુકમા

ચાવડા પ્રકાશભાઈ બલરામભાઈ

૭૮૭૪૬૦૨૯૬૮

૨૬

પુત્ર

પરિણીત

એમ.કોમ.

નોકરી

જયેશ માધવજી ચૌહાણ,નાગોર

ચાવડા જયશ્રીબેન પ્રકાશભાઈ

૨૫

પુત્રવધુ

પરિણીત

૧૨ પાસ

ગૃહિણી

નૌતમભાઈ ટાંક,કુકમા

ચાવડા મનોજભાઈ બલરામભાઈ

૯૮૨૫૮૪૩૬૯૯

૨૫

પુત્ર

અપરિણીત

૧૦ પાસ

ડ્રાઈવર

જયેશ માધવજી ચૌહાણ,નાગોર

ચાવડા નીખીલભાઈ બલરામભાઈ

૨૨

પુત્ર

અપરિણીત

કોલેજ

અભ્યાસ

જયેશ માધવજી ચૌહાણ,નાગોર

ચાવડા દૈવિક પ્રકાશભાઈ

પૌત્ર

અપરિણીત

પ્રકાશ પ્રભુલાલ પરમાર-કુકમા

કુટુંબક્રમાંક/અનુકર. ૧૫થી૧૯                                                                                 કુળદેવી/ગામ/ગોત્ર

                                                                                                                        ચામુન્ડામાં/ચંદીયા/કશ્યપ

ક્રમ

નામ

ઉમર

સંબંધ

પરિણીત/

અપરિણીત

અભ્યાસ/

નોકરી/

ધંધો

હાલની પ્રવૃત્તિ

મોસાળનું નામ/ મૂળ ગામ

ચાવડા વનીતાબેન સુંદરજી

૯૯૭૪૯૪૬૬૪૦

૨૨-૨-૫૭

પોતે

ગ.સ્વ

૯ પાસ

જેન્તીલાલ ખોડા પરમાર-ગળપાદર

ચાવડા ચેતનભાઈ સુંદરજી

૭૮૭૪૭૫૩૩૯૫

૪-૭-૮૦

પુત્ર

પરિણીત

૯ પાસ

વેપાર

નરેશ ભાંજી ચૌહાણ-નાગલપર

રાજુભાઈ જેરામ ચૌહાણ – કુકમા

ચાવડા પારૂબેન ચેતનભાઈ

૨૩-૧૦-૮૪

પુત્રવધુ

પરિણીત

૮ પાસ

ગૃહિણી

નીકુલ હર્ષદભાઈ ટાંક

ચાવડા દક્ષ ચેતનભાઈ

૨૪-૧-૦૬

પુત્ર

અપરિણીત

અભ્યાસ

અભ્યાસ

નીકુલ હર્ષદભાઈ ટાંક

ચાવડા એંજલ ચેતનભાઈ

૨-૩-૦૯

પુત્રી

અપરિણીત

અભ્યાસ

અભ્યાસ

કુટુંબક્રમાંક/અનુકર. ૨૦ થી૨૧                                                                                  કુળદેવી/ગામ/ગોત્ર

                                                                                                                        ચામુન્ડામાં/ચંદીયા/કશ્યપ

ક્રમ

નામ

ઉમર

સંબંધ

પરિણીત/

અપરિણીત

અભ્યાસ/

નોકરી/

ધંધો

હાલની પ્રવૃત્તિ

મોસાળનું નામ/ મૂળ ગામ

વરુ કિશોરભાઈ દેવશી

૪-૩-૧૯૫૨

પોતે

પરિણીત

૧૦ પાસ

નિવૃત

કુકમા,મોટી ડેલી

વરુ પ્રતીમાબેન કિશોરભાઈ

૧૩-૫-૧૯૬૧

પત્ની

પરિણીત

૧૦ પાસ

નોકરી,મીડ વાઈફ

અંજાર

 

કુટુંબક્રમાંક૫  /અનુકર. ૨૨  થી૨૭                                                                                   કુળદેવી/ગામ/ગોત્ર

                                                                                                                        ચામુન્ડામાં/ચંદીયા/કશ્યપ

ક્રમ

નામ

ઉમર

સંબંધ

પરિણીત/

અપરિણીત

અભ્યાસ/

નોકરી/

ધંધો

હાલની પ્રવૃત્તિ

મોસાળનું નામ/ મૂળ ગામ

ચાવડા પ્રેમુબેન વેલજીભાઈ

૮૦ વર્ષ

માતા

ગ.સ્વ

નિવૃત

ધનજીભાઈ ચાવડા,ખંભરા

ચાવડા શિવલાલ વેલજીભાઈ

૨૪-૬-૫૯

પોતે

પરિણીત

૭ પાસ

ખેતી

વેલજી ખેંગાર પરમાર,લોહારીયા

ચાવડા મધુબેન શીવ્જીલાલ

૭૮૭૪૭૬૬૮૧૩

૨૮-૬-૬૧

પત્ની

પરિણીત

૧૨ પાસ

નોકરી

આંગડવાની

શાંતિલાલ ગોપાલજી રાઠોડ,કુકમા

ચાવડા ગુન્જન્બેન શિવલાલ

૭૫૬૭૧૩૦૮૧૯

૧૯-૩-૯૩

પુત્રી

અપરિણીત

બી.એ

અભ્યાસ

રમેશ જીવણલાલ ટાંક,કુકમા

ચાવડા નયનાબેન શિવલાલ

૮૭૫૮૯૨૫૮૧૨

૨૯-૪-૯૪

પુત્રી

અપરિણીત

બી.કોમ.

અભ્યાસ

રમેશ જીવણલાલ ટાંક,કુકમા

ચાવડા મીનાબેન શિવલાલ

૮-૧૨-૯૫

પુત્રી

અપરિણીત

૧૨ પાસ

અભ્યાસ

રમેશ જીવણલાલ ટાંક,કુકમા

ચાવડા બંસરીબેન  શિવલાલ

૨૦-૫-૯૮

પુત્રી

અપરિણીત

૧૦ પાસ

અભ્યાસ

રમેશ જીવણલાલ ટાંક,કુકમા

ચાવડા માધવીબેન  શિવલાલ

૨૬-૪-૦૭

પુત્રી

અપરિણીત

૧ પાસ

અભ્યાસ

રમેશ જીવણલાલ ટાંક,કુકમા

કુટુંબક્રમાંક૬   /અનુકર. ૩૦  થી૩૩                                                                                 કુળદેવી/ગામ/ગોત્ર

                                                                                                                        ચામુન્ડામાં/ચંદીયા/કશ્યપ

ક્રમ

નામ

ઉમર

સંબંધ

પરિણીત/

અપરિણીત

અભ્યાસ/

નોકરી/

ધંધો

હાલની પ્રવૃત્તિ

મોસાળનું નામ/ મૂળ ગામ

ચાવડા હરીશ ભગવાનલાલ

૯૯૭૪૬૫૭૯૯૪

૩-૭-૭૩

પોતે

પરિણીત

૧૦,ITI

પ્લમ્બર કામ

અરવિંદ બાબુલાલ પરમાર,હાજાપર

ચાવડા મીનાબેન હરીશભાઈ

૨-૬-૭૫

પત્ની

પરિણીત

૮ પાસ

ઘરકામ

રમેશભાઈ ખોડીયાર

ચાવડા દીપાલીબેન હરીશભાઈ

૩૦-૭-૦૩

પુત્રી

અપરિણીત

૬ પાસ

અભ્યાસ

રસિકભાઈ વેગડ,અંજાર

ચાવડા હસ્મીત્કુમાર હરીશભાઈ

૮-૭-૦૫

પુત્ર

અપરિણીત

૩ પાસ

અભ્યાસ

રસિકભાઈ વેગડ,અંજાર

 

કુટુંબક્રમાંક૭     /અનુકર. ૩૪  થી૩૫                                                                                કુળદેવી/ગામ/ગોત્ર

                                                                                                                        ચામુન્ડામાં/ચંદીયા/કશ્યપ

ક્રમ

નામ

ઉમર

સંબંધ

પરિણીત/

અપરિણીત

અભ્યાસ/

નોકરી/

ધંધો

હાલની પ્રવૃત્તિ

મોસાળનું નામ/ મૂળ ગામ

ચાવડા રુક્ષ્મનિબેન્  ભગવાનલાલ

૬૫ વર્ષ

પોતે

ગ.સ્વ

૪ પાસ

ઘરકામ

સિનોગ્રા

ચાવડા વિનોદભાઈ  હરીશભાઈ

૮૭૫૮૧૨૮૨૧૭

૨૮ વર્ષ

પુત્ર

અપરિણીત

૭ પાસ

કલરકામ

અરવિંદ બાબુલાલ પરમાર,હાજાપર

 

કુટુંબક્રમાંક૮      /અનુકર. ૩૬                                                                                  કુળદેવી/ગામ/ગોત્ર

                                                                                                                        ચામુન્ડામાં/ચંદીયા/કશ્યપ

ક્રમ

નામ

ઉમર

સંબંધ

પરિણીત/

અપરિણીત

અભ્યાસ/

નોકરી/

ધંધો

હાલની પ્રવૃત્તિ

મોસાળનું નામ/ મૂળ ગામ

ચાવડા નરસીભાઈ કરસન

૭૮ વર્ષ

પોતે

અપરિણીત

સુરદાસ (અંધ)

નિવૃત

કુટુંબક્રમાંક/અનુકર. ૩૭ થી ૪૧                                                                                    કુળદેવી/ગામ/ગોત્ર

                                                                                                                        ચામુન્ડામાં/ચંદીયા/કશ્યપ

ક્રમ

નામ

ઉમર

સંબંધ

પરિણીત/

અપરિણીત

અભ્યાસ/

નોકરી/

ધંધો

હાલની પ્રવૃત્તિ

મોસાળનું નામ/ મૂળ ગામ

ચાવડા ઘનશ્યામ વેલજીભાઈ

૪૦ વર્ષ

પોતે

પરિણીત

ડ્રાઈવર,જે.સી.બી.

પ્લમ્બર કામ

ધીરજલાલ ભાંજી અંજાર

ચાવડા અરુણાબેન ઘનશ્યામભાઈ

૩૪ વર્ષ

પત્ની

પરિણીત

ઘરકામ

ઘરકામ

જેન્તીલાલ અમરશી ચૌહાણ

ચાવડા સાવન ઘનશ્યામભાઈ

૧૪-૭-૯૮

પુત્ર

અપરિણીત

૬ પાસ

અભ્યાસ

નિરંજન કેશવજી રાઠોડ,અંજાર

ચાવડા નિલય ઘનશ્યામભાઈ

૧૩ વર્ષ

પુત્ર

અપરિણીત

૩ પાસ

અભ્યાસ

નિરંજન કેશવજી રાઠોડ,અંજાર

ચાવડા નેન્સી  ઘનશ્યામભાઈ

૧૧-૨-૨૦૦૬

પુત્રી

અપરિણીત

૧ પાસ

અભ્યાસ

નિરંજન કેશવજી રાઠોડ,અંજાર

 

કુટુંબક્રમાંક૧૦   /અનુકર. ૪૨ થી ૪૫                                                                                   કુળદેવી/ગામ/ગોત્ર

                                                                                                                        ચામુન્ડામાં/ચંદીયા/કશ્યપ

ક્રમ

નામ

ઉમર

સંબંધ

પરિણીત/

અપરિણીત

અભ્યાસ/

નોકરી/

ધંધો

હાલની પ્રવૃત્તિ

મોસાળનું નામ/ મૂળ ગામ

ચાવડા કિશોરભાઈ  વેલજીભાઈ

૪૫ વર્ષ

પોતે

પરિણીત

કડિયા કામ

ધીરજલાલ ભાંજી અંજાર

ચાવડા હંશાબેન  કિશોરભાઈ

૨૪-૮-૭૬

પત્ની

પરિણીત

૭ પાસ

ઘરકામ

જગદીશભાઈ રાઠોડ – કુકમા

ચાવડા બીન્દીયાબેન કિશોરભાઈ

૧૨-૧૨-૯૭

પુત્રી

અપરિણીત

૮ પાસ

ઘરકામ

કાનોજ્ભાઈ યાદવ

ચાવડા મીત્કુમાર કિશોરભાઈ

૧૧-૫-૦૩

પુત્ર

અપરિણીત

અભ્યાસ

અભ્યાસ

કાનોજ્ભાઈ યાદવ

 

કુટુંબક્રમાંક૧૧   /અનુકર. ૪૬ થી ૫૧                                                                                   કુળદેવી/ગામ/ગોત્ર

                                                                                                                        ચામુન્ડામાં/ચંદીયા/કશ્યપ

ક્રમ

નામ

ઉમર

સંબંધ

પરિણીત/

અપરિણીત

અભ્યાસ/

નોકરી/

ધંધો

હાલની પ્રવૃત્તિ

મોસાળનું નામ/ મૂળ ગામ

ચાવડા ગોપાલભાઈ ડાહ્યાભાઈ

૭૪ વર્ષ

પોતે

પરિણીત

૭ પાસ

વેપાર

રણછોડ પાંચ પરમાર

ચાવડા ગૌરીબેન ગોપાલભાઈ

૬૫ વર્ષ

પત્ની

પરિણીત

ઘરકામ

ગોવિંદ રામજી દેવળીયા

ચાવડા જસ્વન્ત્રાઈ ગોપાલભાઈ

૯૮૭૯૨૫૦૮૩૯

૨૨-૭-૬૭

પુત્ર

પરિણીત

૧૨ પાસ

વેપાર

રણછોડ વસતા ચાવડા-સિનોગ્રા

ચાવડા નયનાબેન જસ્વન્ત્રાઈ

૯૭૨૬૬૩૯૭૨૫

૧૦-૧૦-૭૨

પુત્રવધુ

પરિણીત

૧૦ પાસ

ઘરકામ

ચંદ્રપુર

ચાવડા પાર્થ્કુમાર જસ્વન્ત્રાઈ

૯૯૯૮૦૮૭૩૩૯

૩૦-૧-૯૪

પૌત્ર

અપરિણીત

આઈ.ટી.આઈ .

નોકરી,માન કંપની

નટવરલાલ રામજી વરુ

ચાવડા નિર્મલકુમાર જસ્વન્ત્રાઈ

૨૫-૧૦-૯૮

પૌત્ર

અપરિણીત

ધો.૧૦ ચાલુ

અભ્યાસ

નટવરલાલ રામજી વરુ

 

કુટુંબક્રમાંક૧૨   /અનુકર. ૫૨ થી ૫૬                                                                                   કુળદેવી/ગામ/ગોત્ર

                                                                                                                        ચામુન્ડામાં/ચંદીયા/કશ્યપ

ક્રમ

નામ

ઉમર

સંબંધ

પરિણીત/

અપરિણીત

અભ્યાસ/

નોકરી/

ધંધો

હાલની પ્રવૃત્તિ

મોસાળનું નામ/ મૂળ ગામ

ચાવડા કુંદનબેન હિંમતલાલ

૨૧-૧૧-૫૩

પોતે

ગ.સ્વ.

૩પાસ

ઘરકામ

ચાવડા પંકજકુમાર હિંમતલાલ

૬-૨-૮૦

પુત્ર

પરિણીત

૯ પાસ

વેપાર

અરવિંદ ધારશી,ખંભરા

ચાવડા દક્ષા બેન પંકજકુમાર

૯૮૭૯૨૫૦૮૩૯

૨૪ વર્ષ

પુત્રવધુ

પરિણીત

૭ પાસ

ઘરકામ

કિશોર ટાંક નાગલપર

ચાવડા વરુણ પંકજકુમાર

૬-૮-૨૦૦૬

પૌત્ર

અપરિણીત

૧ પાસ

અભ્યાસ

કેશવલાલ બાબુલાલ પરમાર,દેવળીયા

ચાવડા સિધ્ધી પંકજકુમાર

૨૫-૩-૨૦૦૯

પૌત્રી

અપરિણીત

કેશવલાલ બાબુલાલ પરમાર,દેવળીયા

કુટુંબક્રમાંક૧૩   /અનુકર. ૫૭ થી ૭૧                                                                                 કુળદેવી/ગામ/ગોત્ર

                                                                                                                        ચામુન્ડામાં/ચંદીયા/કશ્યપ

ક્રમ

નામ

ઉમર

સંબંધ

પરિણીત/

અપરિણીત

અભ્યાસ/

નોકરી/

ધંધો

હાલની પ્રવૃત્તિ

મોસાળનું નામ/ મૂળ ગામ

ચાવડા વૃજલાલ જેઠાલાલ

૫૮ વર્ષ

પોતે

પરિણીત

૮ પાસ

નિવૃત

અંજાર

ચાવડા રમીલાબેન વૃજલાલ

૫ વર્ષ

પત્ની

પરિણીત

૮ પાસ

ઘરકામ

લધુભાઈ ધનજી ચાવડા,અંજાર

ચાવડા ભરતભાઈ વૃજલાલ

૧૮-૧-૮૧

પુત્ર

પરિણીત

૧૦ પાસ

વેપાર

નરસી જાદવજી પઢીયાર,હિંમતનગર

ચાવડા કવિતાબેન વૃજલાલ

૨૮ વર્ષ

પુત્રવધુ

પરિણીત

૮ પાસ

ઘરકામ

મુકુન્દ રાધવજી ચાવડા,અંજાર

ચાવડા કિશોરભાઈ વૃજલાલ

૭-૧૦-૮૨

પુત્ર

પરિણીત

૯ પાસ  .

જે.સી.બી. કોન્ટ્રા

નરસી જાદવજી પઢીયાર,હિંમતનગર

ચાવડા દર્શના કિશોરભાઈ

૧૦-૩-૮૨

પુત્રવધુ

પરિણીત

૧૦ પાસ

અભ્યાસ

મોરારભાઈ ચાવડા,દેવળીયા

પરેશ ઈશ્વરલાલ વાઘેલા

૨૧ વર્ષ

ભાણેજ

અપરિણીત

૧૦ પાસ

નોકરી,માન કંપની

હિંમતનગર

ચાવડા હસમુખ વૃજલાલ

૧૪-૨-૮૪

પુત્ર

પરિણીત

કોલેજ

કોલેજ

નરસી જાદવજી પઢીયાર,હિંમતનગર

ચાવડા ભાવનાબેન હસમુખભાઈ

૨૬-૪-૮૯

પુત્રવધુ

પરિણીત

૧૦ પાસ

૧૦ પાસ

દબડા

૧૦

ચાવડા અંકિત ભરતભાઈ

૨૧-૧૨-૦૫

પૌત્ર

અપરિણીત

૩ પાસ

૩ પાસ

પ્રવીણ પ્રાગજી જેઠવા , દબડા

૧૧

ચાવડા ધ્રુવ ભરતભાઈ

૩૧-૧-૦૭

પૌત્ર

અપરિણીત

૧ પાસ

૧ પાસ

પ્રવીણ પ્રાગજી જેઠવા , દબડા

૧૨

ચાવડા સુજલ કિશોરભાઈ

૧૭-૩-૦૭

પૌત્ર

અપરિણીત

૧ પાસ

૧ પાસ

નાનાલાલ ભવન પરમાર,ગળપાદર

૧૩

ચાવડા શિવમ કિશોરભાઈ

૧૮-૧-૨૦૧૦

પૌત્ર

અપરિણીત

નાનાલાલ ભવન પરમાર,ગળપાદર

૧૪

ચાવડા દેવ હસમુખ ભાઈ

૩૦-૧૦-૦૯

પૌત્ર

અપરિણીત

મૂરજીભાઈ નાગલપર

૧૫

ચાવડા આરતીબેન હસમુખ

૨૭-૨-૨૦૧૨

પૌત્રી

અપરિણીત

મૂરજીભાઈ નાગલપર

 

કુટુંબક્રમાંક૧૪   /અનુકર. ૭૨ થી ૭૩                                                                                  કુળદેવી/ગામ/ગોત્ર

                                                                                                                        ચામુન્ડામાં/ચંદીયા/કશ્યપ

ચાવડા પોપટલાલ વાલજીભાઈ

૧૨-૨-૩૬

પોતે

પરિણીત

૧૦ પાસ

નિવૃત

પ્રેમજી નાનજી વરુ,નાગલપર

ચાવડા પ્રેમીલાબેન પોપટલાલ

૬૯ વર્ષ

પત્ની

પરિણીત

૭ પાસ

ઘરકામ

વિશ્રામ નારણ ખંભરા

 

કુટુંબક્રમાંક૧૫   /અનુકર. ૭૪ થી ૭૮                                                                               કુળદેવી/ગામ/ગોત્ર

                                                                                                                        ચામુન્ડામાં/ચંદીયા/કશ્યપ

ક્રમ

નામ

ઉમર

સંબંધ

પરિણીત/

અપરિણીત

અભ્યાસ/

નોકરી/

ધંધો

હાલની પ્રવૃત્તિ

મોસાળનું નામ/ મૂળ ગામ

ચાવડા રમેશભાઈ વેલજીભાઈ

૧૮-૨-૬૫

પોતે

પરિણીત

૮ પાસ

ધંધો

ધીરજલા ભાંજી,અંજાર

ચાવડા આશાબેન રમેશભાઈ

૩૭ વર્ષ

પત્ની

પરિણીત

નોકરી-આંગણવાડી

નાગલપર

ચાવડા ભક્તિબેન રમેશભાઈ

૧-૧૦-૯૫

પુત્રી

અપરિણીત

અભ્યાસ

અભ્યાસ

વિલાસ દામોદર રાઠોડ,કુંભારિયા

ચાવડા રાજન રમેશભાઈ

૬-૯-૯૭

પુત્ર

અપરિણીત

અભ્યાસ

અભ્યાસ

વિલાસ દામોદર રાઠોડ,કુંભારિયા

ચાવડા ઉર્વિબેન રમેશભાઈ

૨૪-૧-૦૨

પુત્રી

અપરિણીત

અભ્યાસ

અભ્યાસ

વિલાસ દામોદર રાઠોડ,કુંભારિયા

 

કુટુંબક્રમાંક૧૬   /અનુકર. ૭૪ થી ૭૮                                                                               કુળદેવી/ગામ/ગોત્ર

                                                                                                                        ચામુન્ડામાં/ચંદીયા/કશ્યપ

ક્રમ

નામ

ઉમર

સંબંધ

પરિણીત/

અપરિણીત

અભ્યાસ/

નોકરી/

ધંધો

હાલની પ્રવૃત્તિ

મોસાળનું નામ/ મૂળ ગામ

ચાવડા મણીલાલ પુરુષોત્તમ

૨૭-૧૧-૫૩

પોતે

પરિણીત

૩ પાસ

વેપાર

ખંભરા

ચાવડા રીટાબેન મણીલાલ

૧-૭-૬૪

પત્ની

પરિણીત

૨ પાસ

ઘરકામ

ગોપાલ નારણ ચાવડા,ખંભરા

ચાવડા ભાવિક મણીલાલ

૨૧-૨-૯૦

પુત્ર

પરિણીત

ડીપ્લોમાં આઈ.તી.આઈ.

મોબાઈલ દુકાન

પ્રાગજી દયારામ ચૌહાણ,નાગલપર

ચાવડા ચેતના ભાવિકભાઈ

૨૧-૫-૯૦

પુત્રવધુ

પરિણીત

બી.એ.પી.ટી.સી.

ઘરકામ

સિનોગ્રા

 

કુટુંબક્રમાંક૧૭   /અનુકર. ૮૩ થી ૮૬                                                                               કુળદેવી/ગામ/ગોત્ર

                                                                                                                        ચામુન્ડામાં/ચંદીયા/કશ્યપ

ક્રમ

નામ

ઉમર

સંબંધ

પરિણીત/

અપરિણીત

અભ્યાસ/

નોકરી/

ધંધો

હાલની પ્રવૃત્તિ

મોસાળનું નામ/ મૂળ ગામ

ચાવડા જીવરામ વેલજીભાઈ

૫૦ વર્ષ

પોતે

પરિણીત

૫ પાસ

મજુરી

ધીરજલાલ ભાણજી,અંજાર

ચાવડા સુમતિબેન જીવરામભાઈ

૪૩ વર્ષ

પત્ની

પરિણીત

૪પાસ

ઘરકામ

રસિકલાલ,  અંજાર

ચાવડા પરેશકુમાર જીવરામભાઈ

૧૦-૯-૯૧

પુત્ર

અપરિણીત

૧૦ પાસ આઈ.ટી.આઈ.

નોકરી

રમણીકલાલ ત્રીકમજી જેઠવા.દબડા

ચાવડા પ્રશાંત જીવરામભાઈ

૧૧-૫-૯૬

પુત્ર

અપરિણીત

અભ્યાસ

અભ્યાસ

રમણીકલાલ ત્રીકમજી જેઠવા.દબડા

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Chavda Chandiya Navrati 2018