સમાજ રત્નો

શ્રી કચ્છ ગુર્જર ક્ષત્રિય્ (મિસ્ત્રી) સમાજ ચંદીયા ઘટક આદર્નીયો આગેવાનો

 • સ્વ.શ્રી વિશ્રામભાઈ કરમન ચાવડાએ ગામ ચન્દીયનું ઠાકર મંદિર બંધાવી આપેલ…
 • સ્વ.શ્રી ગોવાભાઈ પેથાભાઈ ચાવડાએ શંકર મંદિર બંધાવી આપેલ….
 • નાતની જગ્યા સ્વ. શ્રી રાજાભાઈ ખેંગારભાઈ ચાવડાએ બંધાવી આપેલ…
 • મહાસભાની રચના પછી પૂર્વ પ્ર્મુખ્શ્રીઓના નામ
  • સ્વ.શ્રી જગમાલભાઈ જીવનભાઈ ચાવડા
  • સ્વ.શ્રી કુંવરજીભાઈ ગાંગજી ચાવડા
  • શ્રી ગોપાલભાઈ ડાહ્યાભાઈ ચાવડા
  • સ્વ. શ્રી નારણભાઈ જગમાલભાઈ ચાવડા

         રેલ્વેકોન્ટ્રાક્ટર

  • વિશ્રામ કરમન                         કચ્છ સ્ટેટ રેલ્વે
  • જીવ ભારમલ                         તુણા બંદરથી અંજાર
  • ગોવા પેથા                             ૧૯૦૦-વિશ્રામ કરમણ
  • ખેંગાર પેથા

 

Shree kaccha gurjara kṣatriy (mistri) samaja Chandiya ghataka adarniyo agevano
sva.Shree visramabhaikaramana chavdae gama candiyanu thakara mandira bandhaviapela…
Sva.Shree govabhaipethabhaichavdae sankara mandira bandhaviapela….
Natanijagyasva. Shree rajabhaikhengarabhaichavdae bandhaviapela…
Mahasabhani rachana pachi purva prmukh Shreeo na nama
• sva.Shree jagamalabhai jivanabhai chavda
• sva.Shree kunvarajibhai gangaji chavda
• Shree gopalabhai dahyabhai chavda
• sva. Shree naraṇabhai jagamalabhai chavda
relve kontraktara
• visrama karamana kaccha steta relve
• jiva bharamala tuṇabandarathian̄jara
• govapetha1900-visrama karamaṇa
• khengara petha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Chavda Chandiya Navrati 2018